Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Page one agency;
Diensten: al hetgeen Page one agency ten behoeve van Klant, binnen het kader van de door Klant verstrekte Opdrachten maakt en/of 
onderneemt.
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Page one agency een Opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.
Page one agency: de opdrachtnemer, de eenmanszaak page one agency, statutair gevestigd te (3011 XA) Rotterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60639016 die de Diensten aan Klant aanbiedt en uitvoert.
Opdracht: al hetgeen tussen Page one agency en Klant is overeengekomen.
Partij(en): Page one agency en/of Klant.
Toepasselijkheid
2.1.  Op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Page one agency en Klant, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – offerte aanvragen, offertes, aanbiedingen, bevestigingen, Opdrachten en leveringen van Diensten door of namens Page one agency, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
2.2.  De Klant met wie eenmaal op basis van de onderhavige Algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasse- lijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Page one agency.
2.3.  De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4.  Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Page one agency slechts bindend indien een 
rechtsgeldige vertegenwoordiger van Page one agency zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
2.5.  Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Page one agency en Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6.  Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.7.  Als zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld of onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
2.8.  Als Page one agency niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Page one agency in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
2.9.  Voor zover in de Opdracht wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Opdracht en gelden alle bepalingen van deze Algemene voorwaarden voor zover deze niet conflicterend zijn met de Opdracht.
2.10.  Page one agency mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
2.11.  In alle gevallen waarin de relatie tussen de Klant en Page one agency eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden 
of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.


 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
3.1.  Alle aanbiedingen of offertes van Page one agency zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
3.2.  Kennelijke verschrijvingen, vergissingen of fouten in het aanbod binden Page one agency niet.
3.3.  Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Klant gelden als onherroepelijk.
3.4.  Klant is gebonden aan de aanbieding wanneer Page one agency de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering 
van de Opdracht is begonnen. In een dergelijk geval geldt de factuur ook als bevestiging van de opdracht, welke tevens geacht wordt de Opdracht juist en volledig weer te geven. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden Page one agency niet, tenzij zij deze schriftelijk door een vertegenwoordigingsbevoegde van Page one agency zijn bevestigd.
3.5.  De in de aanbiedingen van Page one agency opgenomen specificaties en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden enkel ter aanduiding. Hieraan kan Klant geen rechten ontlenen.
3.6.  De aanbiedingen van Page one agency mogen zonder toestemming van Page one agency niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
1/6
  1. De Opdracht
4.1.  De Opdracht komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.2 tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2.  Page one agency kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als- mede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een Opdracht. Klant zal op het eerste verzoek van Page one agency zekerheden verstrekken ter zake van de tijdige voldoening van haar verbintenissen uit de Opdracht aan Page one agency. Als Page one agency op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Opdracht niet aan te gaan, is zij gerechtigd een Opdracht of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.3.  Een Opdracht wordt aangegaan voor de periode van één jaar, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een andere termijn is aangegaan en/of Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.4.  Na ommekomst van de in de Opdracht bepaalde duur wordt de Opdracht telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde duur, tenzij uit de aard, inhoud of strekking sprake is van een eenmalige Opdracht.
4.5.  Behoudens indien bij Opdracht afwijkend is overeengekomen, kan de Opdracht door Partijen steeds tegen het einde van de op dat moment geldende duur schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden, worden opgezegd.
4.6.  Iedere Opdracht wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Diensten.
   1. Uitvoering van de Opdracht
5.1.  Page one agency heeft een inspanningsverplichting om de Opdracht naar behoren uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat geleverde zaken en/of het uitvoeren van de Diensten te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn en beoogde resultaten zullen worden behaald.
5.2.  Page one agency kan – indien daartoe opdracht is gegeven – een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. De Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd.
5.3.  De aard van de Dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Page one agency kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van de Klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van de Klant en diens medewerkers.
5.4.  Afgegeven inschattingen door Page one agency ten aanzien van posities in Google, views/vertoningen, verkopen e.d. zijn indicatief. Page one agency staat niet in voor een daling of stijging van het aantal views/vertoningen, zichtbaarheid in Google, conversies en andere variabele zaken.
5.5.  Page one agency en Klant zullen gedurende de uitvoering van de Opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.
5.6.  Indien de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van Klant, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken tussen partijen ter beschikking van Page one agency wordt gesteld of indien Klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Page one agency het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
5.7.  De doorlooptijd van de uitvoering van de Opdracht is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder – maar niet beperkt tot – de kwaliteit van de door Klant verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Klant dan wel relevante derden.
5.8.  Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Diensten een termijn is overeengekomen, dan gelden deze termijnen als indicatief en nooit als fatale termijn.
5.9.  Page one agency is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Opdracht en om de kosten hiervan conform de in de aanbiedingen, offertes en/of de Opdracht opgenomen tarieven aan Klant in rekening te brengen.
5.10.  Page one agency is bevoegd om in gedeelten de Opdracht uit te voeren, dan wel (naar haar eigen keuze) gerechtigd te wachten met het uitvoeren van de Opdracht indien dit redelijk is ten opzichte van de uitvoering van de Opdracht.
5.11.  Overeenkomstig de behoefte van Page one agency worden alle leveringen geacht te zijn geschied ter plaatse waar Page one agency is gevestigd, tenzij bij Opdracht anders overeengekomen. Vanaf de levering zijn de zaken voor rekening en risico van de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.12.  Indien de Klant bepaalde bijzondere aanwijzingen voor de levering geeft, geschiedt het voldoen hiervan geheel voor rekening en risico van de Klant.
    1. Wijzigingen
6.1.  Wijzigingen in de Opdracht binden Page one agency slechts als deze wijzigingen tijdig en schriftelijk door Page one agency zijn bevestigd.
6.2.  In geval van een wijziging als bedoeld in artikel 6.1, is het Page one agency toegestaan de hiermee gepaard gaande kosten aan Klant in rekening te brengen en om levertijden en/of doorlooptijden die verband houden met de verbintenissen die voor haar uit de Opdracht voortvloeien opnieuw vast te stellen. Als Klant zijn opdracht wenst te wijzigen accepteert hij op voorhand de eventuele wijziging in de (op)levertijd.
6.3.  Page one agency heeft te allen tijde het recht Opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voor- waarden te verbinden.
6.4.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Page one agency een verzoek tot wijziging van de Opdracht door de Klant weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten Diensten.
2/6
6.5.  Wijzigingen in de Opdracht die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Page one agency wordt overschreden, komt voor rekening en risico van de Klant.
6.6.  Page one agency behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan de Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van de Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten. Indien deze aanvullende Diensten hogere kosten veroorzaken worden deze de Klant extra in rekening gebracht.
     1. Verplichtingen van Klant
7.1.  Klant is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Page one agency aangeeft nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat Page one agency die informatie nodig heeft voor het correct uitvoe- ren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Page one agency wenst en bovendien zo tijdig dat Page one agency de Opdracht zonder vertraging kan verrichten. Page one agency heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Klant aan de voornoemde verplichtingen heeft voldaan.
7.2.  Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aan Page one agency ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien, op welke manier ook, kosten voortvloeien uit het voorgaande, zijn deze voor rekening van Klant.
7.3.  Page one agency bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Opdracht zal worden verricht, maar neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
      1. Prijzen
8.1.  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en Opdrachten of op enige andere opgave van Page one agency in euro’s, exclusief btw.
8.2.  Voor alle door Page one agency ten behoeve van de Klant te verrichten Diensten is de Klant een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengeko- men.
8.3.  Eenmaal per jaar – voor het eerst in januari van het jaar volgend op het jaar waarin de Opdracht is ingegaan – is Page one agency gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te verhogen, tenzij anders is overeengekomen. Prijsverhogingen naar aanleiding van de door Page one agency toegepaste indexatie levert geen grond op voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht.
8.4.  Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de Opdracht, mogen door Page one agency worden doorberekend aan de Klant.
8.5.  Klant kan zich, in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Page one agency. Page one agency is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijk- bare situaties ook in rekening brengt. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders, tenzij uit de betreffende offerte(s) en/of Opdracht(en) anders blijkt.
       1. Facturering, betaling en opeisbaarheid
9.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per bank te geschieden, tenzij in de offerte of de Overeenkomst een afwijkende betalingstermijn is opgenomen, in dat geval geldt de in de offerte of Opdracht opgenomen betalingstermijn.
9.2.  Al hetgeen Klant aan Page one agency verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Klant is uitgesproken, Klant surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Klant wordt gelegd, wanneer Klant (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Klant (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
9.3.  Indien Klant campagnes, welke door Page one agency als Dienst worden verricht, wil pauzeren voor een (on)bepaalde tijd houdt dit niet in dat daarmee de betalingsverplichting aan Page one agency ook wordt gepauzeerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
9.4.  Indien de Klant een machtiging tot automatische incasso aan Page one agency heeft verstrekt, is het Page one agency toegestaan vanaf de datum van de factuur het verschuldigde bedrag van het bij Page one agency bekende rekeningnummer van de Klant af te schrijven. Mocht de verschuldigde vergoeding niet kunnen worden geïncasseerd en/of worden gestorneerd, dan geldt dat de Klant in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd dan wel wordt gestorneerd.
9.5.  Wanneer een betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn en/of indien een automatische incasso wordt gestorneerd, is Page one agency gerechtigd om de Diensten op te schorten, waaronder valt – maar niet beperkt tot – het uitschakelen van campagnes.
9.6.  Klant vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Page one agency verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) als deze hoger is.
9.7.  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
9.8.  Betalingen dienen te geschieden in euro’s.
3/6
9.9. Het recht van Klant om zijn vorderingen op Page one agency te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Page one agency uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Klant heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
        1. Intellectuele eigendomsrechten
10.1.  Klant erkent dat elk recht van intellectueel eigendom, met betrekking tot de organisatie van Page one agency, aan Page one agency toebe- hoort., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan de Klant overgedragen. Klant zal geen inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom (waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht) van Page one agency.
10.2.  Indien Klant opmerkt dat Page one agency inbreuk maakt op enig aan een Derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Page one agency toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient Klant Page one agency daarvan direct op de hoogte te stellen.
10.3.  Voor het geval een Derde inbreuk maakt op een aan Page one agency toebehorend recht van intellectuele eigendom is Klant gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Page one agency in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
10.4.  De Klant vrijwaart Page one agency voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en 
de Klant zal Page one agency alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.
10.5.  Page one agency behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content en de door de Klant ontwikkelde content geheel of gedeel- 
telijk in latere projecten te gebruiken.
         1. (Sub)licentie
11.1.  Met het sluiten van de Opdracht verleent Page one agency aan de Klant het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrecht ten aanzien van de uit de Opdracht vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het betreffende gebruiksrecht is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
11.2.  De Klant is gedurende de duur van de Opdracht niet gerechtigd tot aanpassing, herhaling, kopiëren of vermenigvuldiging van de in Opdracht vervaardigde zaken, werkwijzen en/of toebehoren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Page one agency.
11.3.  Het gebruiksrecht van de Klant eindigt bij beëindiging, op welke grond dan ook, of ontbinding van de Opdracht.
          1. Storingen en/of incidenten
12.1.  Indien een storing en/of incident plaatsvindt na levering van de Diensten door Page one agency, dient dit schriftelijk aan Page one agency ken- baar te worden gemaakt. Page one agency zal zo spoedig mogelijk, tijdens werkdagen, telefonisch contact opnemen met Opdrtachtge- ver.
12.2.  Indien een storing en/of incident plaatsvindt na levering van de Diensten, zal Page one agency herstelwerkzaamheden uitvoeren. De kosten die verbonden zijn met het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zal Page one agency in rekening brengen bij de Klant.
12.3.  Tijdens de herstelwerkzaamheden die door Page one agency zullen worden verricht, is het mogelijk dat de door Page one agency geleverde Diensten tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk functioneren. Page one agency zal Klant schriftelijk danwel telefonisch informeren mocht het voorgaande zich voordoen. Page one agency is niet aansprakelijk voor schade die zich mocht voordoen voor het tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn van de door Page one agency geleverde Diensten.
12.4.  Indien een storing en/of incident plaatsvindt die buiten de macht en verantwoordelijkheid van Page one agency valt, waaronder – maar niet uitsluitend – storingen bij (software)providers, zal Page one agency de hersteltijd opschorten tot het moment dat de diensten van de derde weer beschikbaar zijn.
           1. Klachten
13.1.  Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden ge- maakt aan Page one agency. Na verloop van deze termijn wordt de Klant geacht haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven.
13.2.  Page one agency zal klachten welke binnen de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend behandelen en verhelpen indien deze ge- grond zijn en de Klant een gegrond belang heeft.
            1. Opschorting, opzegging en ontbinding
14.1.  Partijen kunnen de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de Opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere Partij te worden bekend gemaakt.
14.2.  Page one agency behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte Diensten.
14.3.  Page one agency kan de Opdracht zonder vergoeding van enige schade of terugbetaling van enig bedrag ontbinden indien:
14.3.1.  Klant tekortschiet in de nakoming van een op hem rustende verplichting waaronder het niet tijdig betalen of niet tijdig in ont- 
vangst nemen van zaken;
14.3.2.  Klant surseance van betaling aanvraagt dan wel verleend krijgt of faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard;
14.3.3.  als de kredietverzekeraar van Page one agency geen dekking wil verlenen.
14.4. Ingeval van een ontbinding van de Opdracht wordt al hetgeen Page one agency, uit welke hoofde dan ook, van Klant te vorderen heeft
terstond opeisbaar.
4/6
             1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1.  Page one agency geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Page one agency is tot niets meer verplicht, dan zich ervoor in te spannen dat Page one agency naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, uitvoering aan de Opdracht.
15.2.  De door Page one agency uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van uitvoering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
15.3.  Page one agency is niet aansprakelijk voor schade van Klant. Indien Page one agency wel aansprakelijk kan worden gehouden, dan is de aansprakelijkheid van Page one agency beperkt tot het bedrag waarop de door Page one agency afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
15.4.  Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, of als de schade niet is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Page one agency beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Opdracht, althans voor dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Hierbij geldt een maximum van € 5.000,-.
15.5.  Page one agency is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige medewerking van en/of informatie verstrekt door of namens de Klant.
15.6.  De Klant is eindverantwoordelijke voor alle in het kader van de Opdracht geproduceerde teksten, uitgevoerde campagne en Diensten, ook indien Page one agency de redactie heeft gevoerd.
15.7.  Page one agency is tegenover Klant niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Page one agency of aan per- sonen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de Opdracht die door Klant zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor zijn risico komt, behoudens opzet en/of grove schuld.
15.8.  Page one agency is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de apparatuur, zuivere vermogensschade, bedrijfsschade, schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een her- stelverplichting.
15.9.  In geval Page one agency door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is Klant van Page one agency gehouden Page one agency te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/of ondergeschikten van Page one agency. Alle kosten en schade aan de zijde van Page one agency die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Klant.
15.10.  Ieder vorderingsrecht van de Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortko- ming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
15.11.  Klant is tegenover Page one agency aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
              1. Overmacht
15.1.  In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Page one agency naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Opdracht tijdelijk op te schorten zonder dat de Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
15.2.  Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Page one agency geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Page one agency niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen
in het bedrijf van Page one agency of van derden waarvan Page one agency op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Opdracht, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën / pandemieën, storingen in het verkeer of transport, beperken- de maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Page one agency.
15.3.  Page one agency heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Opdracht verhindert, intreedt nadat Page one agency zijn verbintenis had moeten nakomen.
               1. Geheimhouding
16.1.  In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Page one agency naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Opdracht tijdelijk op te schorten zonder dat de Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
16.2.  Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Page one agency geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Page one agency niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen
in het bedrijf van Page one agency of van derden waarvan Page one agency op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Opdracht, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën / pandemieën, storingen in het verkeer of transport, beperken- de maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden
5/6
uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende
gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Page one agency.
16.3. Page one agency heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Opdracht
verhindert, intreedt nadat Page one agency zijn verbintenis had moeten nakomen.
                1. Geheimhouding
17.1.  Het is Klant – behoudens schriftelijke toestemming van Page one agency – verboden informatie zoals in de aanbiedingen, offertes en/of Opdrachten geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken of te doen maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen of ter beschikking te stellen.
17.2.  Het is Klant slechts toegestaan deze gegevens en/of informatie te gebruiken voor zover dit voor nakoming van de Opdracht noodzakelijk is. Op eerste verzoek van Page one agency, alsook als de Opdracht niet tot stand komt of wordt geannuleerd dient Klant al het hier bedoelde materiaal, ontwerpen, informatie, gegevens e.d. terstond aan Page one agency te retourneren en/of te verwijderen van hun systemen.
                 1. Boete
18.1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 9, 10, 11, 14 en 17 van deze Algemene voorwaarden verbeurt de Klant ten behoeve van Page one agency zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Page one agency op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.
                 2. Geschillen en toepasselijk rechtt
                 3. 19.1.  Alle geschillen die tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Noord-Nederland, locatie Assen, tenzij Page one agency aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.19.2.  De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht, ook als de bij de Overeenkomst betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtsstelsel kan door Klant slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.6/6
             2. page one is de officiële contentpartner van linkbuildingplatform backlink